Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou GOOSCOOTER Limited. V celej lokalite termíny "my", "my" a "naše" označujú spoločnosť GOOSCOOTER Limited. Spoločnosť GOOSCOOTER Limited ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú z tejto stránky k dispozícii používateľovi, podmienené tým, že súhlasíte s týmito podmienkami, pravidlami a upozorneniami.

a / alebo kúpite niečo od nás, zapájate sa do našej "Služby" a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi podmienkami ("Zmluvné podmienky", "Zmluvné podmienky") vrátane týchto dodatočných zmluvných podmienok a pravidiel uvedených v tomto dokumente a / alebo k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov webových stránok vrátane, bez obmedzenia, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a / alebo prispievateľmi obsahu.

Prečítajte si pozorne tieto Podmienky používania pred prístupom alebo použitím našich webových stránok. Prístupom alebo použitím akejkoľvek časti stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete mať prístup na webové stránky ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, prijatie sa výslovne obmedzuje na tieto Zmluvné podmienky.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridajú do aktuálneho obchodu, budú tiež predmetom Zmluvných podmienok. Najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok uverejnením aktualizácií a / alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať túto stránku. Pokračovanie v používaní alebo prístupu na webové stránky po odoslaní akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien.

1: PODMIENKY ONLINE STORE

Súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami, že zastupujete, že vo svojom štáte alebo provincii máte bydlisko vo veku najmenej, alebo že ste v štáte alebo v okrese bydliska vo veku väčšiny a ste nám poskytli Váš súhlas s povolením používania týchto stránok niektorou zo svojich maloletých osôb.
Nesmiete používať naše produkty na akékoľvek nelegálne alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní služby porušovať akékoľvek zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, nie však výlučne, zákonov o autorských právach).
Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich služieb.

2: VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek.
Chápete, že váš obsah (bez informácií o kreditnej karte) môže byť prevedený nezašifrovaný a zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny prispôsobené a prispôsobené technickým požiadavkám pripojovacích sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú vždy pri prenose cez siete vždy šifrované.
Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, kopírovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť služby, používanie služby alebo prístup k službe alebo akémukoľvek kontaktu na webových stránkach, prostredníctvom ktorých je služba poskytovaná bez výslovného písomné povolenie od nás.
Nadpisy používané v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani neovplyvňujú tieto podmienky.

3: PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na týchto stránkach je poskytovaný len na všeobecné informácie a nemal by sa spoliehať ani používať ako jediný základ pre rozhodovanie bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo včasnejšími zdrojmi informácií vrátane konzultácie s elektrotechnikom. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vlastné riziko.
Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie, nevyhnutne, nie sú aktuálne a sú poskytované len na vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našich stránkach.

4: ZMENY SERVISU A CENY

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo prestať Službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) bez upozornenia kedykoľvek.

5: PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak sú k dispozícii)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť k dispozícii výlučne online prostredníctvom webových stránok. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvá a môžu sa vrátiť alebo vymeniť len v súlade s našimi Pravidlami vrátenia.
Snažili sme sa čo najlepšie zobraziť farby a obrázky našich produktov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie vašej počítačovej obrazovky s akoukoľvek farbou bude presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na žiadnu osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky opisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez oznámenia, podľa nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek prerušiť akýkoľvek produkt. Každá ponuka na akýkoľvek produkt alebo službu vykonanú na tejto stránke je neplatná, ak je to zakázané.
Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste zakúpili alebo získali, splnia vaše očakávania alebo že budú odstránené chyby v službe.

6: PRESNOSŤ ÚČTOVNÍKOV A INFORMÁCIÍ O ÚČTOVNÍCTVE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú si s nami umiestnite. Na základe vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky umiestnené na rovnakom účte zákazníka, rovnakej kreditnej karte a / alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a / alebo dodaciu adresu. V prípade zmeny alebo zrušenia objednávky sa môžeme pokúsiť o upozornenie kontaktovaním e-mailu a / alebo fakturačnej adresy / telefónneho čísla poskytnutého v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať alebo zrušiť objednávky, ktoré sa podľa nášho vlastného úsudku zdajú byť umiestnené predajcami, predajcami alebo distribútormi.

Súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupoch a účtoch pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s tým, že okamžite aktualizujete svoj účet a ďalšie informácie vrátane vašej e-mailovej adresy, čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať.

Politiky vrátenia.

7: VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými neustanovujeme, ani nemáme kontrolu ani vstup.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nebudeme mať žiadnu zodpovednosť, ktorá by vznikla alebo súvisí s používaním voliteľných nástrojov tretích strán.
Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom webových stránok je úplne na vlastné riziko a diskrétnosť a mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami poskytovania nástrojov poskytnutými príslušným poskytovateľom tretej strany ( s).
V budúcnosti môžeme ponúknuť aj nové služby a / alebo funkcie prostredníctvom webových stránok (vrátane uvoľnenia nových nástrojov a zdrojov).

8: ODKAZY Z TRETEJ STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály od tretích strán.
Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú pridružené k nám. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo ohodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nebudeme mať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán alebo za žiadne iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.
Nie sme zodpovední za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Prečítajte si pozorne zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako začnete vykonávať akúkoľvek transakciu. Sťažnosti, nároky,

9: POČÍTAČE UŽÍVATEĽA, SPÄTNÉ ZMENY A INÉ DÔVODY

Ak na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez žiadosti od nás, pošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou , alebo inak (súhrnne "komentáre") súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzení upraviť, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám odošlete. Sme a nie sme povinní (1) zachovávať dôverné pripomienky; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek pripomienky.
Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý určujeme podľa vlastného uváženia, alebo môže byť nezákonný, urážlivý, ohrozujúci, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénne alebo inak nežiaduce alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Zmluvné podmienky.
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne práva tretích strán, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo majetkových práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše pripomienky nebudú obsahovať škodlivý alebo iný nezákonný, zneužívajúci alebo obscénny materiál alebo neobsahujú žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo iným spôsobom zavádzali nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek pripomienok. Vy ste výhradne zodpovední za všetky vaše pripomienky a ich presnosť.

10: OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše podanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

11: CHYBY, NEPRESNOSTI A OMIZOVANIA

Občas sa môžu vyskytnúť informácie na našich stránkach alebo v službe, ktoré obsahujú chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisu produktu, ceny, propagácie, ponuky, poplatkov za prepravu produktu, doby prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v službe alebo na akomkoľvek súvisiacom webe kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky) ,
Neuskutočňujeme žiadnu povinnosť aktualizovať, upraviť alebo objasňovať informácie v službe alebo na akomkoľvek súvisiacom webovom sídle vrátane informácií o cenách, okrem prípadov vyžadovaných zákonom. V službe alebo na inom súvisiacom webe nie sú uvedené žiadne aktualizované alebo obnovené dátumy,

12: ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať túto lokalitu alebo jej obsah: a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) požadovať od iných, aby vykonali alebo sa podieľali na akýchkoľvek protiprávnych úkonoch; (c) porušovať všetky medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, urážať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predkladať falošné alebo zavádzajúce informácie; (g) odovzdávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl alebo scrape; j) za akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) narušiť alebo obísť bezpečnostné prvky služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť používanie Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok za porušenie akýchkoľvek zakázaných použití. j) za akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) narušiť alebo obísť bezpečnostné prvky služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť používanie Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok za porušenie akýchkoľvek zakázaných použití. j) za akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) narušiť alebo obísť bezpečnostné prvky služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť používanie Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok za porušenie akýchkoľvek zakázaných použití.

13: ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani neposkytujeme záruku, že vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať z používania služby, budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu odstrániť na dobu neurčitú alebo službu zrušiť kedykoľvek bez upozornenia.
Súhlasíte s tým, že vaše používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli poskytnuté prostredníctvom služby, sú (pokiaľ nie je výslovne uvedené nám) poskytované "tak ako sú" a "dostupné" pre vaše použitie bez akýchkoľvek zastúpení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, naznačil, vrátane všetkých implikovaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, vhodnosti na určitý účel, trvanlivosti, názvu a neporušenia.
Spoločnosť GOOSCOOTER Limited, naši riaditelia, pracovníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nebudú zodpovední za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo za škodu spôsobenú v dôsledku škody spôsobenej v dôsledku škody spôsobenej zákazkou, v opačnom prípade vyplývajúce z vášho používania akejkoľvek Služby alebo akýchkoľvek produktov zakúpených prostredníctvom Služby alebo akýchkoľvek iných nárokov súvisiacich akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním Služby alebo akéhokoľvek produktu,

14: ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Súhlasíte s tým, že odškodníte, obhájime a chránime spoločnosť GOOSCOOTER Limited a našich materských, dcérskych, pridružených spoločností, partnerov, dôstojníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov , stážistov a zamestnancov, ktoré sú neškodné z akýchkoľvek nárokov alebo požiadaviek, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie vykonaných ktoroukoľvek treťou stranou v dôsledku porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo z dôvodu porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo dokumentov, práva alebo práva tretej strany alebo používanie akýchkoľvek produktov zakúpených pomocou tejto služby.

15: NEDOSTATEĽNOSŤ

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok je považované za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie je napriek tomu vynútiteľné v maximálnej možnej miere povolenej príslušným zákonom a neúčinná časť sa považuje za oddelená od Tieto podmienky nemajú vplyv na platnosť a vynútiteľnosť ďalších zostávajúcich ustanovení.

16: UKONČENIE

Povinnosti a záväzky zmluvných strán, ktoré vznikli pred termínom ukončenia platnosti, pretrvávajú pri ukončení tejto zmluvy na všetky účely.
Tieto Zmluvné podmienky sú účinné až do ukončenia vy alebo nás. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek zrušiť tým, že nás oznamujete, že už nechcete používať naše služby alebo prestanete používať naše webové stránky.
Ak z nášho výlučného úsudku neuspejete, alebo ak máte podozrenie, že ste sa nepodarilo, splniť akýkoľvek termín alebo ustanovenie týchto Zmluvných podmienok, môžeme túto zmluvu tiež kedykoľvek vypovedať bez oznámenia a zostanete zodpovední za všetky čiastky splatné až do dátumu ukončenia vrátane; a / alebo v dôsledku toho môžete odoprieť prístup k našim službám (alebo akejkoľvek ich časti).

17: VŠETKA DOHODA

Nedodržanie alebo uplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Zmluvných podmienok nepredstavuje zrieknutie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.
Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek pravidlá alebo pravidlá prevádzky, ktoré sme uverejnili na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou, predstavujú celú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody , komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a vami (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Zmluvných podmienok).
Akékoľvek nejednoznačnosti pri interpretácii týchto Podmienok poskytovania služieb nebudú interpretované proti navrhovateľovi.

18: PRÁVNE PRÁVO

Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné dohody, na základe ktorých vám poskytneme Služby, budú riadené a vykladané v súlade so zákonmi Anglicka.

19: ZMENY PODMIENOK SLUŽBY

Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke.
Vyhradzujeme si právo na základe nášho vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb prostredníctvom odosielania aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať naše zmeny na webových stránkach. Vaše pokračovanie v používaní alebo prístupu na našu webovú stránku alebo službu po odoslaní akýchkoľvek zmien týchto Podmienok poskytovania služieb predstavuje prijatie týchto zmien.

20: KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky o zmluvných podmienkach by sa mali posielať na adrese gooscooter@gmail.com.